Wpływ przepuszczalności gruntu na rozsączanie oczyszczonych ścieków w przydomowej oczyszczalni

Przydomowa oczyszczalnia ścieków Poznań

Przepuszczalność gruntów: przydomowe oczyszczalnie ścieków

Istotnym jest fakt, że przepuszczalność gruntów odgrywa kluczową rolę w efektywnym procesie rozsączania ścieków oczyszczonych w przydomowych oczyszczalniach biologicznych. Okazuje się, że decyzja o inwestycji w oczyszczalnię ścieków, podjęta bez wcześniejszej analizy przepuszczalności gleby, może okazać się nieskuteczna, a nawet szkodliwa dla środowiska. Na szczęście, dzięki postępowi technologicznemu, dostępne są ekologiczne rozwiązania zdolne do efektywnego zarządzania tym wyzwaniem.

 

 • Przepuszczalność gruntów ma kluczowe znaczenie dla efektywnego oczyszczania ścieków.
 • Test perkolacyjny to standardowe badanie przepuszczalności gruntu, które należy przeprowadzić przed budową oczyszczalni.
 • Klasyfikacja gruntów na podstawie przepuszczalności umożliwia dostosowanie technologii oczyszczania do właściwości gleby.
 • Nieprawidłowa przepuszczalność gleby może prowadzić do problemów z działaniem oczyszczalni.
 • Istnieje wiele technologii rozsączania ścieków, a ich wybór zależy od przepuszczalności gleby.

 

Test perkolacyjny – metoda badania przepuszczalności gruntu

Aby efektywnie zagospodarować wodę pościekową z oczyszczalni lub wodę deszczową poprzez rozsączanie w gruncie, kluczowe jest zrozumienie właściwości badanego gruntu. Pomocnym narzędziem w tym procesie jest test perkolacyjny, który pozwala określić zdolność gruntu do przesiąknięcia wody. Mimo że nie jest to metoda absolutnie dokładna, dostarcza ona cennych informacji dotyczących potencjalnego zastosowania systemów rozsączających. Dla uzyskania bardziej szczegółowej analizy zaleca się wykonanie badań geotechnicznych.

 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków Oborniki

 

Jak przeprowadzić test perkolacyjny?

 

1. Przygotowanie terenu:

Wstępny wykop: Należy wykonać wykop o głębokości, na której planowana jest dolna część systemu rozsączającego.

Wykop pomiarowy: Na dnie wstępnego wykopu przygotowuje się dołek o wymiarach 30 x 30 cm i głębokości 50 cm. Ważne jest, aby dolna część dołka miała przynajmniej 10 cm szerokości. Nie jest wymagane wygładzanie ścianek dołka; należy jedynie usunąć luźną ziemię.

 

2. Nawilżanie dołka:

Dołek należy zalać wodą i poczekać, aż zostanie ona wchłonięta przez glebę. Czynność tę powtarza się kilkakrotnie, aż do momentu, kiedy czas wsiąknięcia wody po przelaniu przekroczy 10 minut. Czas potrzebny na nawilżenie może różnić się w zależności od rodzaju gleby i pory roku, waha się od kilku godzin do całej doby.

 

3. Przeprowadzenie testu:

Po odpowiednim nawilżeniu gleby przystępuje się do właściwego testu, polegającego na obserwacji tempa, w jakim woda opada o 1 cm lub jest całkowicie wchłonięta. Pozwala to ustalić współczynnik filtracji gruntu.

 

4. Powtarzalność testu:

Aby uzyskać bardziej wiarygodne wyniki, zaleca się przeprowadzenie testu co najmniej trzykrotnie i obliczenie średniej z uzyskanych wyników. Daje to solidniejszą bazę do oceny chłonności gleby.

 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków żwir
 

 

Jak interpretować wyniki testu?

 • Klasa A: Głównie pospółki, żwiry, kamienie – filtracja do 2 min.
 • Klasa B: Piaski grube i średnie – filtracja od 2 do 18 min.
 • Klasa C: Drobnoziarniste piaski – filtracja od 18 do 180 min.
 • Klasa D: Piaski gliniaste – filtracja od 180 do 780 min.
 • Klasa E: Gliny i skały lite – filtracja powyżej 780 min.

 

 

Klasyfikacja gruntów na podstawie przepuszczalności jest istotna przy wyborze odpowiedniej technologii rozsączania ścieków. Dzięki tej klasyfikacji można dopasować system rozsączający do konkretnego rodzaju gruntu, umożliwiając efektywne i skuteczne oczyszczanie ścieków.

 

Przepuszczalność gruntów w kontekście przydomowych oczyszczalni ścieków

Charakterystyka przepuszczalności gruntu oraz właściwości filtracyjne skał i gruntów są kluczowymi wskaźnikami ich zdolności do transportu wody, określanych mianem hydraulicznej przepuszczalności. Jest to parametr określający, jak grunt czy skała przewodzi wodę, co ma znaczący wpływ na procesy filtracyjne zachodzące przy obecności różnic ciśnień hydrostatycznych, kiedy to woda podziemna zaczyna przemieszczać się przez grunt. Wartość ta wyrażana jest poprzez współczynnik filtracji, będący miarą przepuszczalności.

Klasyfikacja gruntów pod kątem przepuszczalności

W praktyce, grunty klasyfikowane są na podstawie ich przepuszczalności jako przepuszczalne lub ograniczające przepływ wody. Wśród gruntów o wysokiej przepuszczalności znajdują się przede wszystkim piaski i żwiry, będące reprezentantami materiałów o większych frakcjach. Natomiast grunty o mniejszych frakcjach, takie jak iły, gliny czy pyły, charakteryzują się znacznie słabszą przepuszczalnością, co czyni je mniej przepuszczalnymi dla wody.

 

Szczegółowy podział skał ze względu na właściwości filtracyjne

Właściwości filtracyjne skał można podzielić zależnie od ich współczynnika filtracji, który może być wyrażony w metrach na sekundę (m/s), metrach na godzinę (m/h), lub w darcy.

 

Rozróżniamy następujące kategorie:

 

Wysoka przepuszczalność:

 • rumosze, żwiry, piaski gruboziarniste i równoziarniste, oraz skały masywne z bardzo gęstą siecią drobnych szczelin charakteryzują się bardzo dobrą przepuszczalnością, z współczynnikiem filtracji przekraczającym 10^-3 m/s, co odpowiada więcej niż 3,6 m/h.

 

Dobra przepuszczalność:

 • piaski różnoziarniste, średnioziarniste, kruche i słabo spojone gruboziarniste piaskowce, oraz skały masywne z gęstą siecią szczelin mają współczynnik filtracji w zakresie 10^-4 do 10^-3 m/s, co daje od 0,36 do 3,6 m/h.

 

Średnia przepuszczalność:

 • drobnoziarniste piaski i less mają współczynnik filtracji między 10^-5 a 10^-4 m/s, równy 0,036 do 0,36 m/h.

 

Słaba przepuszczalność:

 • pylaste piaski, gliniaste, mułki, piaskowce i skały masywne z rzadką siecią drobnych spękań charakteryzują się współczynnikiem filtracji między 10^-6 a 10^-5 m/s, czyli 0,0036 do 0,036 m/h.

 

Półprzepuszczalne skały:

 • gliny, namuły, mułowce i iły piaszczyste, z współczynnikiem filtracji w zakresie 10^-8 do 10^-6 m/s, co odpowiada 0,000036 do 0,0036 m/h.

 

Skały nieprzepuszczalne:

 • iły, iłołupki, zwarte gliny ilaste, margle ilaste i skały masywne bez szczelin mają współczynnik filtracji poniżej 10^-8 m/s, czyli mniejszy niż 0,000036 m/h.

 

Charakter przepuszczalnościPrzykłady materiałówWspółczynnik filtracji [m/s]Współczynnik filtracji [m/h]
Bardzo dobraRumosze, żwiry, gruboziarniste piaski, skały z gęstą siecią drobnych szczelin> 10^-3> 3,6
DobraPiaski o różnej ziarnistości, słabo spojone piaskowce gruboziarniste, skały ze szczelinami10^-4 – 10^-30,36 – 3,6
ŚredniaDrobnoziarniste piaski, less10^-5 – 10^-40,036 – 0,36
SłabaPiaski pylaste, gliniaste, piaskowce, skały z rzadkimi spękaniami10^-6 – 10^-50,0036 – 0,036
Skały półprzepuszczalneGliny, namuły, mułowce, iły piaszczyste10^-8 – 10^-60,000036 – 0,0036
Skały nieprzepuszczalneIły, iłołupki, zwarte gliny ilaste, margle ilaste< 10^-8< 0,000036

 

Typy gruntów a efektywność rozsączania

Różnorodność typów gruntów decyduje o ich zdolnościach do przesączania ścieków. Te na ogół lepiej przepuszczalne materiały są częściej wybierane do tworzenia systemów kanalizacyjnych, gdyż zapewniają wyższą efektywność rozsączania niż grunty gliniaste czy ilaste, które ze względu na swoją gęstą strukturę mogą ograniczać przepływ ścieków.

Wpływ przepuszczalności gruntu na efektywność oczyszczalni ścieków

Przepuszczalność gruntu ma bezpośredni wpływ na efektywność rozsączania ścieków oczyszczonych w oczyszczalniach przydomowych. Optymalna przepuszczalność gleby jest kluczowa dla skutecznego rozsączania ścieków i usuwania substancji zanieczyszczających. Gdy przepuszczalność gleby jest odpowiednia, proces rozsączania w gruncie przebiega efektywnie, umożliwiając skuteczne rozsączanie ścieków. Natomiast nieprawidłowa przepuszczalność gleby może prowadzić do różnych problemów, takich jak zablokowanie systemu rozsączającego lub wycieki ścieków do wód gruntowych.

 

W przypadku oczyszczania przydomowego, odpowiedni dobór technologii oczyszczania, takich jak biologiczne (tlenowe) oczyszczanie ścieków, jest kluczowy dla zachowania efektywności procesu. Podczas projektowania systemu rozsączającego należy uwzględnić przepuszczalność gleby, aby zapewnić odpowiednie rozsączanie ścieków. Dzięki temu możliwa jest długoletnia praca systemu i ochrona środowiska naturalnego.

 

Drenaż i studnia chłonna jako element przydomowej oczyszczalni ścieków

W dzisiejszych czasach coraz więcej gospodarstw domowych decyduje się na instalację przydomowych oczyszczalni ścieków. Jest to nie tylko ekologiczne rozwiązanie, ale także ekonomiczne i praktyczne, zwłaszcza w miejscach, gdzie dostęp do centralnej kanalizacji jest utrudniony. Dwa kluczowe elementy, które odgrywają ważną rolę w skutecznym funkcjonowaniu takich systemów, to drenaż i studnia chłonna. Czym są i dlaczego są tak ważne?

 

Przydomowa oczyszczalnia Mława

 

Drenaż – najczęstsza metoda rozsączania wody pościekowej

Drenaż w kontekście przydomowych oczyszczalni ścieków jest systemem, który umożliwia bezpieczne odprowadzanie przetworzonych ścieków z oczyszczalni do gruntu. Składa się z perforowanych rur układanych w specjalnie przygotowanych rowach wypełnionych kruszywem o frakcji 16-32 mm , takim jak żwir czy otoczak. System ten rozprasza wodę na większym obszarze, co umożliwia jej naturalne wsiąknięcie do gruntu.

Kluczowym aspektem projektowania systemu drenażowego jest dostosowanie go do warunków gruntowo-wodnych danej działki. Nieprawidłowo zaprojektowany lub wykonany drenaż może nie spełniać swojej funkcji, co w konsekwencji prowadzi do problemów z odprowadzaniem wody i może negatywnie wpłynąć na środowisko.

 

Studnia chłonna – alternatywa dla drenażu

W przypadku gdy pierwsza warstwa gruntu jest nieprzepuszczalna i tradycyjny drenaż nie jest możliwy lub wystarczający, na ratunek przychodzi studnia chłonna. Jest to specjalnie skonstruowany zbiornik bez dna, do którego odprowadza się oczyszczone ścieki z przydomowej biologicznej oczyszczalni. Budowa studni chłonnej pozwala na bezpieczne odprowadzenie wody pościekowej, bezpośrednio do warstw przepuszczalnych, minimalizując ryzyko słabej absorbcji gruntu.

Studnia chłonna musi być odpowiednio zaprojektowana, biorąc pod uwagę charakterystykę gleby oraz poziom wód gruntowych, aby zapewnić efektywne i bezpieczne infiltracje wód oczyszczonych. Odpowiednia lokalizacja i montaż studni są kluczowe dla jej prawidłowego działania.

Co lepsze: studnia chłonna czy drenaż rozsączający? 

Zarówno drenaż, jak i studnia chłonna są nieodzownymi elementami systemów przydomowych oczyszczalni ścieków, które mają kluczowe znaczenie dla ochrony środowiska i efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi. Wybór odpowiedniego rozwiązania zależy od wielu czynników, w tym od warunków gruntowych i wymogów prawnych. Dlatego tak ważne jest, aby na etapie projektowania skonsultować się ze specjalistami, którzy pomogą dobrać najbardziej optymalne i efektywne rozwiązanie dla Twojego domu.

Wdrażając ekologiczne technologie, takie jak biologiczne oczyszczalnie ścieków VH PREMIUM i VH LIGHT od Eko House, możemy przyczynić się do ochrony naszego środowiska naturalnego, zapewniając jednocześnie komfort i bezpieczeństwo sanitarne dla domów.

 

Odprowadzenia oczyszczonych ścieków w trudnych warunkach gruntowo-wodnych

Oczyszczalnie ścieków typu biologicznego doskonale sprawdzają się w różnorodnych warunkach geologicznych, oferując skuteczne rozwiązania nawet wtedy, gdy standardowe metody rozsączania nie są wystarczająco efektywne. Problemy takie jak wysoki poziom wód gruntowych czy niska przepuszczalność gleby wymagają implementacji innowacyjnych technologii odprowadzania ścieków. Do najbardziej efektywnych należą:

 

 1. Rozsączanie napowierzchniowe z wykorzystaniem zbiorników do gromadzenia wody po oczyszczalni, wyposażonych w pompy, pozwalające na wykorzystanie przetworzonej wody do nawadniania zieleni.
 2. Systemy rozsączające realizowane w nasypach, np. przez zastosowanie drenażu, które skutecznie radzą sobie z odprowadzeniem wody w miejscach, gdzie bezpośrednia infiltracja jest niemożliwa.
 3. Bezpośrednie odprowadzenie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych, co jest możliwe tylko po spełnieniu kryteriów ochrony środowiska i regulacji prawnych.

 

Ważnym elementem jest wybór oczyszczalni biologicznych o wysokiej efektywności, takich jak model VH6 PREMIUM, które zapewniają efektywne usuwanie zanieczyszczeń i są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Wykorzystanie takich systemów nie tylko zwiększa efektywność ekologiczną, ale także minimalizuje wpływ na naturalne ekosystemy poprzez możliwość recyklingu wody.

 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków Ostrów Wielkopolski

 

Zarządzanie ściekami z oczyszczalni przydomowych w świetle ustawy Prawo Wodne: zgłoszenie wodnoprawne nie zawsze jest konieczne

Przybliżając kwestię zarządzania ściekami w kontekście obowiązujących przepisów Prawa Wodnego, warto podkreślić, jak ważne jest zrozumienie różnicy między urządzeniami wodnymi wymagającymi zgłoszenia wodnoprawnego (np. studnia chłonna, drenaż rozsączający) a tymi, które takiego obowiązku nie mają. To rozróżnienie ma kluczowe znaczenie dla właścicieli przydomowych oczyszczalni ścieków, którzy dążą do ekologicznego i zgodnego z przepisami gospodarowania odpadami ciekłymi.

 

Urządzenia wodne vs metody niewymagające zgłoszenia

W świetle ustawy Prawo Wodne, urządzenia takie jak studnie chłonne, drenaże rozsączające, tunele oraz skrzynki rozsączające, klasyfikowane jako urządzenia wodne, wymagają dokonania zgłoszenia wodnoprawnego. Tymczasem praktyki wykorzystujące powierzchniowe rozprowadzanie oczyszczonych ścieków, takie jak zraszanie terenów zielonych, nie są objęte tym obowiązkiem, co otwiera przed użytkownikami nowe możliwości w zakresie zarządzania wodami pościekowymi.

 

Kluczowa rola jakości oczyszczania ścieków

Wysoka jakość oczyszczania ścieków jest fundamentem prawidłowego funkcjonowania systemów niewymagających zgłoszenia wodnoprawnego. Zastosowanie nowoczesnych, efektywnych biologicznych oczyszczalni ścieków, jak model VH6 PREMIUM, jest kluczowe dla osiągnięcia pożądanej jakości wody oczyszczonej, co pozwala na bezpieczne i ekologiczne jej rozprowadzanie w ogrodzie.

Technologia na rzecz ekologii: przydomowa oczyszczalnia VH6 PREMIUM

Model VH6 PREMIUM stanowi przykład technologii, która umożliwia osiągnięcie wysokiej efektywności oczyszczania, co jest szczególnie istotne w kontekście przepisów dotyczących zarządzania ściekami. Biologiczna oczyszczalnia VH, dzięki zastosowaniu zaawansowanych rozwiązań technologicznych, pozwala na osiągnięcie takiej jakości oczyszczonych ścieków (97%), która może być bez obaw wykorzystywana do nawadniania terenów zielonych, co stanowi dodatkowy atut z punktu widzenia ekologii i zrównoważonego rozwoju.

 

Wymagania dotyczące lokalizacji systemów rozsączających na działce

Zalecenia dotyczące lokalizacji biologicznych oczyszczalni ścieków oraz systemów rozsączających podkreślają konieczność zachowania odpowiednich odległości od różnych elementów infrastruktury i przyrody, aby zapewnić ich bezpieczne i efektywne funkcjonowanie. Dla przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków oraz instalacji rozsączających zaleca się utrzymanie minimalnej odległości 2 metrów od granic posesji lub dróg, co gwarantuje należyte oddzielenie od obszarów publicznych i prywatnych.

 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków odległości

 

W kontekście instalacji biologicznych oczyszczalni ścieków bezzapachowych, takich jak model VH6 PREMIUM, które nie wykorzystują osadnika gnilnego, a co za tym idzie, nie generują nieprzyjemnych zapachów, nie istnieją szczegółowe przepisy regulujące minimalną odległość takich urządzeń od budynków mieszkalnych. Ta sytuacja oferuje zwiększoną elastyczność w zakresie wyboru lokalizacji dla tych oczyszczalni.

 

Znacznie surowsze wymogi dotyczą odległości od studni i ujęć wody pitnej – minimalnie 15 metrów dla oczyszczalni i 30 metrów dla systemów rozsączających, mając na celu ochronę źródeł wody przed zanieczyszczeniem.

 

W kontekście infrastruktury podziemnej, takiej jak rurociągi gazowe czy wodociągowe, zalecana jest odległość 1,5 metra, natomiast od podziemnych kabli elektrycznych – 0,8 metra, aby zminimalizować ryzyko uszkodzeń.

 

W przypadku drzew i krzewów, dla systemów rozsączających zalecane jest zachowanie co najmniej 3-metrowej odległości, aby uniknąć potencjalnych szkód spowodowanych przez rosnące korzenie.

 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków Nowy Tomyśl

 

Regulacje prawne umożliwiają instalację podziemnych, hermetycznie zamkniętych zbiorników osadnikowych w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych. Warunkiem jest, aby systemy odpowietrzające były wyprowadzone na wysokość co najmniej 0,6 metra nad najwyższy punkt okien lub drzwi zewnętrznych budynku, zgodnie z obowiązującymi normami (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).

 

Poniżej tabela prezentująca zalecane odległości systemu rozsączającego od różnych obiektów na działce:

Element zabudowy/zagospodarowania terenuOdległość od systemu rozsączającego
Granica posesji lub droga2 metry
DomBrak norm
Studnia (ujęcie wody)30 metrów
Rurociągi (gaz, woda)1,5 metra
Przewody elektryczne0,8 metra
Drzewa i krzewy3 metry
 
 

Podsumowanie

Przepuszczalność gruntów odgrywa kluczową rolę w skutecznym oczyszczaniu ścieków przydomowych. Badanie przepuszczalności gruntu przy użyciu testu perkolacyjnego jest niezbędne dla prawidłowego projektowania i budowy oczyszczalni ścieków. Daje nam ono informacje o przepuszczalności gleby, co pozwala odpowiednio dobrać technologię rozsączania.

 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków Nisko

 

Właściwie zaprojektowana oczyszczalnia ścieków, uwzględniająca badanie przepuszczalności gruntu, zapewnia efektywne działanie i minimalny wpływ na środowisko. Dzięki temu, ścieki są skutecznie oczyszczane z substancji zanieczyszczających, a gleba i wody gruntowe są chronione przed negatywnymi skutkami.

 

Wniosek jest jasny – badanie przepuszczalności gruntu jest kluczowym krokiem w budowie i działaniu przydomowych oczyszczalni ścieków. Daje nam ono niezbędne informacje o właściwościach gleby, co pozwala na wybór odpowiedniej technologii rozsączania. Dzięki temu możemy stworzyć efektywny i ekologiczny system oczyszczania ścieków, przyczyniając się do ochrony środowiska.

Najczęściej zadawane pytania: Rozsączanie oczyszczonych ścieków do gruntu i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

 

Dlaczego przepuszczalność gruntów jest tak ważna przy projektowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków?

 Przepuszczalność gruntów jest kluczowa, ponieważ wpływa na efektywność procesu rozsączania ścieków oczyszczonych w glebie. Nieodpowiednia przepuszczalność może prowadzić do problemów z działaniem oczyszczalni i zanieczyszczenia środowiska. Badanie przepuszczalności pozwala na dobranie właściwej technologii oczyszczania i zapewnienie skutecznego działania systemu.

 

Jak przeprowadza się test perkolacyjny i jakie informacje można z niego uzyskać?

Test perkolacyjny polega na przygotowaniu terenu, nawilżeniu dołka, a następnie obserwacji tempa absorpcji wody przez glebę. Informacje uzyskane z testu, takie jak współczynnik filtracji gruntu, pozwalają na klasyfikację gruntów według przepuszczalności, co jest istotne dla doboru odpowiedniego systemu rozsączania.

 

Jaka jest różnica między drenażem a studnią chłonną w kontekście przydomowych oczyszczalni ścieków?

Drenaż jest systemem rozprowadzającym przetworzone ścieki w gruncie poprzez perforowane rury i kruszywo, umożliwiając ich naturalne wsiąknięcie. Studnia chłonna, używana gdy warstwa wierzchnia gruntu jest nieprzepuszczalna, to zbiornik bez dna umożliwiający infiltrację wody do głębszych, przepuszczalnych warstw gruntu. Wybór między tymi rozwiązaniami zależy od warunków gruntowych i wymogów prawnych.

 

Czy zawsze konieczne jest zgłoszenie wodnoprawne przy instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków?

Nie zawsze. Zgłoszenie wodnoprawne jest wymagane dla urządzeń takich jak studnie chłonne czy drenaże rozsączające. Natomiast metody rozprowadzania oczyszczonych ścieków, takie jak zraszanie terenów zielonych, nie wymagają zgłoszenia. Ważne jest zrozumienie różnicy, aby zapewnić zgodność z przepisami przy jednoczesnym ekologicznym zarządzaniu ściekami.

 

Jakie są zalecane odległości systemów rozsączających od elementów zabudowy i infrastruktury?

Systemy rozsączające powinny być umiejscowione co najmniej 2 metry od granic posesji lub dróg. Od studni z wodą pitną zaleca się zachować odległość 30 metrów, aby ochronić źródła wody przed zanieczyszczeniem. Inne zalecenia dotyczą odległości od rurociągów, przewodów elektrycznych oraz drzew i krzewów, co ma zapobiec potencjalnym uszkodzeniom infrastruktury lub systemu rozsączającego.

Porady eksperta więcej artykułów

Kliknij tutaj

Kompendium wiedzy przydomowe oczyszczalnie

Kliknij tutaj

KLIENCI O NAS

Przydomowa oczyszczalnia ścieków - sklep Eko House

Formularz kontaktowy

Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie i pomożemy w wyborze oczyszczalni