Przydomowa oczyszczalnia ścieków pozwolenie, dokumenty

Przydomowa oczyszczalnia Międzychód

Formalności przed montażem przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków

Przydomowa oczyszczalnia Międzyrzecz

Krok 1

Należy sprawdzić, czy gmina ma plan zagospodarowania przestrzennego, jeśli tak, to czy nie zabrania on budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na działce. W świetle ustawy „O zagospodarowaniu przestrzennym” gmina może podjąć decyzje zakazujące lub ograniczające budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Może się tak zdarzyć w przypadku gmin o terenach cennych przyrodniczo lub w przypadku planów budowy gminnej kanalizacji. Zdarzają się również przypadki lobbowania firm opróżniających szamba, którym przydomowe oczyszczalnie odbierają zyski.

Informacji na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego udziela Wydział Architektury Starostwa Powiatowego. Jeśli gmina posiada plan zagospodarowania przestrzennego dopuszczający budowę oczyszczalni, możemy przejść do kroku 2. Jeśli gmina nie ma planu, wówczas trzeba wystąpić o warunki zabudowy, wydaje je wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Niestety czasami trzeba czekać na nie nawet dwa miesiące.

Krok 2

Należy sprawdzić ilość produkowanych ścieków. W świetle prawa wodnego zwykłe użytkowanie wody to produkcja ścieków do 5m3/dobę i nie wymaga ono występowania o pozwolenie wodnoprawne. Czteroosobowa rodzina produkuje około 540 litrów ścieków na dobę.

W związku z nowelizacją Ustawy Prawo Wodne z 7 lipca 2022 roku, przy odprowadzaniu wody pościekowej do gruntu poprzez urządzenie wodne takie jak studnia chłonna, drenaż rozsączający czy tunele rozsączające wymagane jest zgłoszenie wodnoprawne, którego dokonuje się w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej, czyli Nadzorze Wodnym. Zgłoszenie wodnoprawne składa się do Nadzoru Wodnego przed planowanym terminem rozpoczęcia wykonywania czynności, robót lub urządzeń wodnych.

Za dokonanie zgłoszenia wodnoprawnego należy uiścić opłatę w wysokości 114,66 zł.

Niezbędne do zgłoszenia wodnoprawnego dokumenty to:

 

Mapa sytuacyjno-wysokościowa.

Szkice lub rysunki przedstawiające urządzenie wodne lub obiekt, którego dotyczy zgłoszenie.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Decyzja o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgoda właściciela urządzenia wodnego.

Dowód wniesienia opłaty.

Pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych.

Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

Do wykonywania zgłoszonej inwestycji lub czynności można przystąpić po 30 dniach od złożenia zgłoszenia – pod warunkiem, że nadzór wodny nie wydał postanowienia o konieczności uzupełnienia dokumentacji lub nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

Krok 3


Wybierz miejsce instalacji  i rodzaj przydomowej oczyszczalni. Przy zachowaniu odległości wymaganych ustawą „Prawo budowlane” sprawdź, czy przydomowa oczyszczalnia zmieści się na twojej działce.

Elementy zabudowy (zagospodarowania terenu) Odległość od biologicznej oczyszczalni Odległość od systemu rozsączającego
Granica posesji lub droga 2 metry 2 metry
Dom Brak norm Brak norm
Studnia (ujęcie wody) 15 metrów 30 metrów
Rurociągi (gaz, woda) 1,5 metra 1,5 metra
Przewody elektryczne 0,8 metra 0,8 metra
Drzewa i krzewy Brak norm 3 metry

Urzędy mają prawo nakazać zrobienie badań geotechnicznych w celu poznania warunków gruntowo-wodnych w miejscu inwestycji. Jeśli poziom wody gruntowej jest wysoki lub grunt jest słabo przepuszczalny, nie można zastosować na działce osadnika z drenażem. Wówczas trzeba wybrać biologiczną oczyszczalnię ścieków (np. VH6 PREMIUM), zapewnia ona redukcję zanieczyszczeń w stopniu 97 %. Tak oczyszczony ściek można powtórnie wykorzystać do celów gospodarczych.

Potrzebne jest jeszcze pozwolenie wodno-prawne, wydawane przez Wody Polskie, gdy oczyszczoną wodę zamierzamy odprowadzać do gruntu lub wód powierzchniowych poza terenem działki (np. do rowu melioracyjnego).

 

Krok 4

Zgłoś budowę  biologicznej oczyszczalni.
Jeśli planujesz oczyszczalnie o wydajności do 7,5 m3/dobę (np. modele VH6 PREMIUM) nie jest wymagane pozwolenie na budowę. Wymagane jest zgłoszenie budowlane (odpowiedni druk do pobrania w wydziale architektury i budownictwa Starostwa Powiatowego).

 

 

W zależności od regionu kraju wymogi prawne dotyczące uzyskania zgody na budowę oczyszczalni ścieków są nieco zróżnicowane. Poniżej podajemy jak powinno wyglądać zgłoszenie budowy oczyszczalni w Starostwie: 

 

Na mapkę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 lub 1:1000 nanieść schemat przydomowej oczyszczalni wraz z opisami elementów.
Wskazówka: Mapkę można pobrać w Starostwie Powiatowym (wydział geodezji), a wrysowanie schematu oczyszczalni zlecić firmie EKOHOUSE. Wystarczy przesłać nam mapkę, nieodpłatnie wrysujemy schemat instalacji i odeślemy mapkę wraz z opisem technicznym i zasadą działania oczyszczalni.

 

Dołączyć dokumentację techniczno-ruchową biologicznej oczyszczalni EKOHOUSE.

 

Wypełnić formularz zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków oraz oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

 

Złożyć zebrane dokumenty w Wydziale Budownictwa w Starostwie Powiatowym.


Jeżeli w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia starostwo nie wniesie sprzeciwu uznajemy, że wniosek rozpatrzono pozytywnie. Można przystąpić do prac budowlanych.

 

Gdy przydomowa oczyszczalnia ma działać przy budynku usługowym lub produkcyjnym wymaga się:

 

Uzyskania w Wodach Polskich pozwolenia wodno-prawnego i złożenia go wraz z wnioskiem zgłoszenia budowy.

 

Jeżeli starostwo powiatowe zażąda projektu na budowę oczyszczalni, należy:

 

Wykonać badania geotechniczne gruntu.

 

Zlecić uprawnionemu architektowi wykonanie projektu oczyszczalni i uzgodnić go we wszystkich właściwych urzędach.

 

Ponadto w razie większego zużycia wody:

 

Powyżej 5m³ na dobę należy wystąpić o sporządzenie operatu wodnoprawnego zgodnie z ustawą Prawo wodne i wydanie odpowiedniego pozwolenia.

 

Powyżej 7,5m³ na dobę trzeba wystąpić o wydanie pozwolenia na budowę.

Porady eksperta więcej artykułów

Kliknij tutaj

Kompendium wiedzy przydomowe oczyszczalnie

Kliknij tutaj

KLIENCI O NAS

Przydomowa oczyszczalnia ścieków - sklep Eko House

Formularz kontaktowy

Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie i pomożemy w wyborze oczyszczalni