Kontrola szamb w całej Polsce. Kara może wynieść nawet 5 tys. zł. Każda gmina musi skontrolować jak utylizowane są ścieki.

Przydomowa oczyszczalnia Łęczyca

Obowiązkowa kontrola szamb w Polsce: gminy sprawdzą utylizację ścieków, grożą kary do 5 tys. zł

W ramach ostatnich aktualizacji przepisów, które dotyczą zarządzania szambami oraz przydomowymi oczyszczalniami ścieków, wprowadzono znaczące wymogi dla właścicieli takich instalacji. Zgodnie z nowymi regulacjami, każdy posiadacz zbiornika bezodpływowego albo przydomowej oczyszczalni ścieków jest zobowiązany do zgłoszenia tych urządzeń do właściwej ewidencji prowadzonej przez gminę.

 

Ten krok ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia odpowiedniego monitorowania oraz zarządzania systemami odprowadzania nieczystości, co bezpośrednio przekłada się na ochronę środowiska i zdrowia publicznego. Przez włączenie tych systemów do oficjalnych rejestrów, organy lokalne zyskują możliwość lepszego planowania infrastruktury sanitarniej, a także efektywniejszego reagowania na potencjalne zagrożenia środowiskowe.

 

Nieprzestrzeganie wymogu zgłoszenia może skutkować przeprowadzeniem kontroli na posesji przez odpowiednie służby gminne. Takie działania mają na celu zapewnienie, że wszystkie systemy są zainstalowane zgodnie z obowiązującymi standardami i prawidłowo eksploatowane. Kontrole te są również elementem szerszej strategii mającej na celu promowanie odpowiedzialności ekologicznej oraz podnoszenie świadomości na temat znaczenia prawidłowego zarządzania odpadami.

 

Zmiany w przepisach dotyczące szamb i oczyszczalni ścieków stanowią ważny element w dążeniu do zrównoważonego rozwoju i ochrony naszego środowiska. Są one wyrazem zrozumienia, że efektywne zarządzanie odpadami i ochrona zasobów wodnych wymagają zaangażowania zarówno ze strony władz lokalnych, jak i każdego właściciela nieruchomości.

 

Szambo i przydomowe oczyszczalnie

Szambo to zbiornik służący do gromadzenia nieczystości ciekłych w stanie nieoczyszczonym, które nie są odprowadzane do sieci kanalizacyjnej. Właściciele nieruchomości z szambem są zobowiązani do regularnego wywożenia nieczystości. Szambo zwykle jest betonowym lub plastikowym zbiornikiem umieszczonym w ziemi, do którego podłączone są rurociągi odprowadzające ścieki z budynku.

 

W zależności od wielkości szamba i liczby osób korzystających z niego, konieczność opróżniania może następować w różnych odstępach czasu, zazwyczaj jednak nie rzadziej niż raz na kilka tygodni. Szambo powinno być w pełni szczelne, aby nie doprowadzić do zanieczyszczenia gleby czy wód gruntowych. Wszelkie uszkodzenia, nieszczelności czy przepełnienia szamba mogą prowadzić do poważnych problemów, takich jak zanieczyszczenie środowiska, nieprzyjemny zapach czy rozprzestrzenianie się chorób.

 

Wywożenie nieczystości z szamb powinny przeprowadzać specjalne firmy, które dysponują odpowiednim sprzętem i posiadają stosowne pozwolenia. Nieczystości te są następnie utylizowane w odpowiedni, zgodny z przepisami sposób.

 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków Nysa

 

 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to urządzenie służące do oczyszczania ścieków powstających w gospodarstwie domowym. Zadaniem takiej oczyszczalni jest przekształcenie zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych zawartych w ściekach w substancje mniej szkodliwe dla środowiska. Oczyszczalnia ścieków to alternatywa dla kanalizacji miejskiej w miejscach, gdzie jest to niewykonalne lub nieekonomiczne. 
Są one najczęściej stosowane w domach jednorodzinnych, gospodarstwach wiejskich czy małych osiedlach domów, które nie mają dostępu do sieci kanalizacyjnej.

 

Oczyszczalnie przydomowe są odmienne pod względem technologii oczyszczania. Mogą to być oczyszczalnie biologiczne, mechaniczne czy hydrobotaniczne. Wybór technologii zależy od wielu czynników, takich jak ilość produkowanych ścieków, warunki lokalne, wymagania prawne czy dostępność finansowa. 
Generalnie, oczyszczalnie przydomowe są ekologicznym i efektywnym rozwiązaniem problemu gospodarowania ściekami. Przy prawidłowej eksploatacji i konserwacji, są w stanie zapewnić wysoki poziom oczyszczania ścieków.

 

Kontrola szamb i przydomowych oczyszczalni

W kontekście ostatnich zmian legislacyjnych, kluczowym aspektem reformy Prawa Wodnego jest wprowadzenie nowych obowiązków dla polskich samorządów lokalnych. Zgodnie z nowelizacją, samorządy są teraz zobligowane do prowadzenia szczegółowej ewidencji szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Ponadto, muszą one również systematycznie monitorować częstotliwość ich opróżniania, co jest istotnym elementem w dążeniu do poprawy efektywności zarządzania lokalnymi zasobami wodnymi.

W celu zrealizowania tych wymagań, gminom przyznano termin dwuletni, co podkreśla znaczenie terminowej realizacji zadań administracyjnych w kontekście ochrony środowiska i zarządzania zasobami wodnymi. Zakończenie procesu kontroli oraz ewidencji nieruchomości, które nie są podłączone do zbiorczej sieci kanalizacyjnej, zaplanowano na sierpień 2024 roku. Ta data stanowi kluczowy termin dla samorządów, mając na uwadze konsekwencje finansowe, które mogą wyniknąć z niewykonania obowiązku.

Wysokie kary grożące za brak kontroli

Przy niewywiązaniu się z narzuconych zadań w wyznaczonym terminie, gminy mogą zostać obciążone karą finansową do 50 tys. zł. Takie środki mają na celu nie tylko zwiększenie transparentności i efektywności w zarządzaniu odpadami oraz ściekami na poziomie lokalnym, ale również przyczyniają się do podnoszenia świadomości ekologicznej w społeczeństwie.

 

Poprzez systematyczne monitorowanie i kontrolę, samorządy zyskują lepsze narzędzia do ochrony zasobów wodnych, co jest niezwykle ważne w kontekście globalnych wyzwań środowiskowych.

 

Gminy muszą zapewnić, że właściciele nieruchomości są w posiadaniu stosownych umów na wywóz nieczystości ciekłych. Brak umów lub niedopełnienie obowiązków związanych z szambem lub oczyszczalnią może skutkować nałożeniem mandatu, a w skrajnych przypadkach nawet kary finansowej sięgającej 5 tysięcy złotych.

 

Obowiązki gmin

Kontrole szamb i przydomowych oczyszczalni na terenie gminy mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia czystości i porządku w gminach. Gminy muszą dokonać ewidencji nieruchomości posiadających szamba i oczyszczalnie, a także monitorować, czy właściciele nieruchomości posiadających szambo albo przydomowe oczyszczalnie ścieków, regularnie korzystają z usług licencjonowanych firm asenizacyjnych. Kontrole te mają na celu ochronę środowiska i zapewnienie, że nieczystości ciekłe będą odpowiednio utylizowane.

 

Ewidencja szamb i oczyszczalni

Gmina jest odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji wszystkich nieruchomości posiadających szamba i oczyszczalnie. Ewidencja ta powinna zawierać informacje dotyczące lokalizacji szamba, rodzaju oczyszczalni czy daty ostatniego opróżnienia. Dzięki kompleksowej ewidencji, gmina ma możliwość monitorowania stanu i wykonywania kontroli, aby zapewnić zgodność z przepisami Prawa Wodnego.

 

Przydomowa oczyszczalnia Namysłów

 

Kary za naruszenia

W Polsce od sierpnia 2022 roku egzekwowanie przestrzegania przepisów dotyczących gospodarki odpadami, w tym szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków, jest ściśle kontrolowane. Ustawa Prawo Wodne, z sierpnia 2022 roku przewiduje nałożenie wysokich kar finansowych dla gmin oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie przestrzegają obowiązujących regulacji dotyczących gospodarowania ściekami.

 

Mandaty za brak kontroli szamb i przydomowych oczyszczalni

Gminy są zobowiązane do przeprowadzania regularnych kontroli szamb i przydomowych oczyszczalni. Brak dokumentacji potwierdzającej regularny wywóz nieczystości ciekłych oraz niespełnienie wymogów dotyczących stanu technicznego szamb i oczyszczalni może skutkować nałożeniem mandatu na właścicieli nieruchomości.

 

Obowiązkowe umowy na wywóz szamba albo mandat

W ramach aktualnych regulacji prawnych, kluczowym wymogiem dla właścicieli szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków jest posiadanie formalnej umowy z firmą asenizacyjną. Te firmy, upoważnione do opróżniania zbiorników i transportu nieczystości płynnych, są zazwyczaj wymienione na oficjalnych stronach internetowych urzędów gminnych, co ułatwia mieszkańcom identyfikację legalnie działających podmiotów.

 

Taki krok zapewnia zgodność z przepisami oraz gwarantuje odpowiedzialne zarządzanie odpadami płynnymi na poziomie lokalnym.

 

Urzędnicy, wykorzystując dane dotyczące ilości użytkowników systemów sanitarnych lub poziomu zużycia wody, są w stanie określić optymalną częstotliwość opróżniania zbiorników. To z kolei umożliwia im żądanie od mieszkańców przedstawienia odpowiedniej liczby dokumentów potwierdzających regularne korzystanie z usług asenizacyjnych, co stanowi istotny element monitorowania przestrzegania przepisów.

 

Przydomowa oczyszczalnia Myślenice

 

 

Wysokość kar – od 500 zł do 5 tys. zł

Zgodnie z najnowszymi zmianami w przepisach, częstotliwość wywozu nieczystości będzie ustalana przez odpowiednie organy, co ma na celu zwiększenie efektywności procesu i zapewnienie lepszej ochrony środowiska. Nieprzestrzeganie tych wymogów może skutkować nałożeniem mandatu w wysokości 500 zł lub, w bardziej poważnych przypadkach, kary grzywny do 5 tys. zł. Takie sankcje mają na celu zwiększenie dyscypliny ekologicznej wśród mieszkańców i zapewnienie, że zarządzanie odpadami płynnymi odbywa się w sposób zrównoważony i odpowiedzialny.

 

Alternatywne rozwiązania w gospodarowaniu ściekami – przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków 

Z uwagi na rosnące ceny paliw oraz usług, koszty wywozu nieczystości płynnych znacząco wzrosły, co skłania coraz więcej gospodarstw domowych do poszukiwania alternatywnych rozwiązań, takich jak przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków. Takie systemy, na przykład model VH PREMIUM, wymagają opróżniania jedynie raz do roku, co znacznie obniża koszty utylizacji i wpływa pozytywnie na środowisko.

 

Zamień szambo na biologiczną oczyszczalnię ścieków

Biologiczna oczyszczalnia VH6 PREMIUM, rekomendowana dla czteroosobowej rodziny, pracuje bezwonnie dzięki technologii równomiernego napowietrzania ścieków, co zapobiega ich gniciu i powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. Zbiornik oczyszczalni jest wykonany z polipropylenu, co gwarantuje trwałość i odporność na korozję. Prosta konstrukcja oczyszczalni zapewnia bezawaryjność i długoterminowe oszczędności. 

Dofinansowanie na montaż przydomowej oczyszczalni ścieków

Dofinansowanie na zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków jest możliwe dzięki zgodności urządzenia z normą PN-EN 12566-3, co sprawia, że koszt instalacji może być konkurencyjny w stosunku do tradycyjnego szamba. Nowelizacja ustawy Prawo Wodne, mająca na celu dostosowanie polskich przepisów do regulacji unijnych, podkreśla znaczenie ekologicznej gospodarki ściekowej dla ochrony środowiska naturalnego.

 

Znaczenie ekologicznych rozwiązań

Podsumowując, zmiany w prawie oraz wzrastające koszty utylizacji ścieków skłaniają do poszukiwania ekologicznych i ekonomicznych rozwiązań, takich jak przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków. Przydomowa oczyszczalnia VH PREMIUM jest przykładem inwestycji, która może przynieść długoterminowe korzyści zarówno dla środowiska, jak i domowego budżetu, zapewniając bezpieczną i efektywną utylizację ścieków.

 

 

Najczęściej zadawane pytania

Kontrola szamb i przydomowych oczyszczalni

 

Czy urzędnicy gminy mogą skontrolować moją nieruchomość pod kątem utylizacji ścieków?

Tak, urzędnicy mają prawo wejść na nieruchomość do kontroli sposobu utylizacji ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kontrola ta ma na celu sprawdzenie, czy właściciel nieruchomości odpowiednio usuwa ścieki.

 

Czy samorząd ma obowiązek monitorować, jak właściciele nieruchomości opróżniają swoje szambo?

Tak, zgodnie z przepisami na władzach samorządowych spoczywa prawny obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i monitorowania ich stanu zarówno przez inspektorów, jak i za pomocą systemów monitorowania online.

 

Jakie konsekwencje mogą spotkać mnie jako właściciela nieruchomości, jeśli nie będę regularnie opróżniać szamba?

Jeżeli kontrola wykaże, że nie dbasz o regularne opróżnianie szamba, może ci grozić kara. Może to być mandat w wysokości 500 zł, a w przypadku powtarzania się takiego naruszenia, sprawa może trafić do sądu i wtedy kara może wynieść nawet 5 tys. zł.

 

Czy muszę posiadać rachunki potwierdzające regularne opróżnianie szamba?

Konkretnie, każdy właściciel nieruchomości, który korzysta z szamba jako metody odprowadzania nieczystości płynnych, jest teraz zobowiązany do zbierania oraz przechowywania dokumentacji finansowej potwierdzającej regularny wywóz tych odpadów.

 

Czy wszyscy właściciele nieruchomości mają te same obowiązki?

Tak, obowiązki te są jednakowe dla wszystkich właścicieli nieruchomości, bez względu na to, czy jest to nieruchomość prywatna, czy publiczna. Właściciele tych nieruchomości muszą dbać o regularne usuwanie ścieków z szamb, aby nie naruszać przepisów i nie narażać się na kary.

 

Czy miejsca, które nie mają dostępu do sieci kanalizacyjnej, również podlegają kontroli?

Tak, wszędzie tam, gdzie nie ma dostępu do zbiorczej sieci kanalizacyjnej, urzędnicy mają obowiązek przeprowadzić kontrolę. Zaniedbanie tej kwestii może prowadzić do poważnych problemów, takich jak skażenie wód gruntowych, a także do konsekwencji prawnych dla właściciela.

Porady eksperta więcej artykułów

Kliknij tutaj

Kompendium wiedzy przydomowe oczyszczalnie

Kliknij tutaj

KLIENCI O NAS

Przydomowa oczyszczalnia ścieków - sklep Eko House

Formularz kontaktowy

Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie i pomożemy w wyborze oczyszczalni