Jak otrzymać dofinansowanie do przydomowej oczyszczalni ścieków w 2024 roku?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków Przysucha

Dofinansowanie do przydomowej oczyszczalni ścieków: dotacja tylko na biologiczne oczyszczalnie ścieków 

Rozwój ekologicznych rozwiązań w codziennym życiu staje się coraz bardziej doceniany i wspierany, zarówno przez państwo polskie, jak i instytucje europejskie. Dofinansowanie oczyszczalni ścieków to realna szansa na modernizację Twojego domu i wkład w ochronę środowiska bez nadmiernego obciążania budżetu. Programy te mają na celu wspieranie osób, których gospodarstwa domowe nie są podłączone do scentralizowanej sieci kanalizacyjnej i chcą samodzielnie zainwestować w zrównoważone technologie.

Dzięki dotacjom na oczyszczalnie ścieków, w tym w szczególności dotacje na budowę oczyszczalni ścieków w ramach programu dofinansowania możesz dołączyć do grona świadomych ekologicznie właścicieli nieruchomości, korzystając z programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Jeśli zastanawiasz się, czy Twoja nieruchomość kwalifikuje się do otrzymania wsparcia, jakie warunki musisz spełnić lub jakie kroki należy podjąć, aby otrzymać dofinansowanie, odpowiedzi znajdziesz w naszym artykule.

 

Kluczowe Informacje

 • Programy dofinansowania są dostępne dla gospodarstw domowych bez dostępu do centralnej kanalizacji.
 • Aplikacja o dofinansowanie rozpoczyna się od złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów.
 • Możliwe formy wsparcia to pożyczki preferencyjne, dotacje bezzwrotne lub hybrydowe dotacjo-pożyczki z funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 • Warunki przyznawania wsparcia są zróżnicowane i zależą od lokalnych przepisów oraz dostępnych funduszy.
 • Do uzyskania dofinansowania konieczne są odpowiednie certyfikaty (deklaracja właściwości użytkowych EN 12566-3).
 • Koszty związane z instalacją oczyszczalni mogą być pokryte nawet do 80% przez dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej albo z urzędu gminy.

 

Podstawowe informacje o dofinansowaniach oczyszczalni ścieków

Rozważając możliwości dofinansowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, warto zacząć od zapoznania się z dostępnymi formami wsparcia. W różnych regionach Polski istnieje szereg inicjatyw, które kierowane są do właścicieli przydomowych oczyszczalni ścieków, mając na celu poprawę stanu środowiska naturalnego. Dzięki zaangażowaniu lokalnych władz oraz wykorzystaniu środków z funduszy ochrony środowiska lub unijnych, mieszkańcy mogą znacząco ograniczyć koszty związane z instalacją nowoczesnych systemów oczyszczania.

Jakie są rodzaje dofinansowań dla przydomowych oczyszczalni ścieków?

Aktualnie na rynku dostępnych jest kilka rodzajów wsparcia, do których zaliczamy:

 • Pożyczki preferencyjne – o niskich oprocentowaniach, które są dostosowane do możliwości finansowych beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.
 • Dotacje bezzwrotne – całkowicie unijne lub krajowe środki, które nie wymagają zwrotu.
 • Kombinowane dotacjo-pożyczki – łączące cechy pożyczek i dotacji, często z częściowym umorzeniem po spełnieniu określonych warunków.

 

Takie różnorodne dofinansowania dla przydomowych oczyszczalni ścieków oraz innych inicjatyw mających na celu poprawę jakości oczyszczania ścieków pozwalają dostosować wsparcie do indywidualnych potrzeb i możliwości gospodarstwa domowego.

 

Kto jest uprawniony do otrzymania wsparcia finansowego?

Otrzymanie dofinansowania jest możliwe dla osób, które spełniają określone warunki, takie jak: 

 

 • Stałe zameldowanie i posiadanie nieruchomości w regionie, w którym ogłoszono program dofinansowań.
 • Brak możliwości podłączenia do miejskiej lub gminnej sieci kanalizacyjnej, co skłania do rozważenia budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szamba.
 • Zgoda na realizację inwestycji zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i środowiskowego, w tym budowy przydomowej oczyszczalni ścieków z urządzeniem wodnym.

 

Zasady przyznawania dofinansowania w różnych regionach Polski

Zasady przyznawania dofinansowań mogą się różnić w zależności od programu i regionu. Najczęściej jednak urzędy gminne określają:

 • kryteria wyboru beneficjentów,
 • terminy i sposób składania wniosków,
 • kwota dofinansowania,
 • kryteria dotyczą przydomowej oczyszczalni

 

Warto zatem kontaktować się z lokalnym urzędem gminy lub szukać informacji w WFOŚiGW, które często wspomagają mieszkańców w procesie aplikowania o możliwości dofinansowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

 

Przydomowa oczyszczalnia Międzyrzecz

 

Procedura składania wniosku o dofinansowanie

Aplikacja o dofinansowanie oczyszczalnie ścieków wymaga starannego przygotowania i zgromadzenia niezbędnej dokumentacji, w tym wniosku do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska na dofinansowanie do przydomowej oczyszczalni ścieków. Przedstawiamy przewodnik, który krok po kroku przeprowadzi przez proces aplikacyjny.

 

Krok po kroku: jak poprawnie złożyć wniosek

 1. Zapoznaj się z lokalnymi programami dotacje dla oczyszczalni przydomowych.
 2. Upewnij się, że Twoja przydomowa oczyszczalnia spełnia wymagane normy ekologiczne.
 3. Skompletuj komplet dokumentów wymaganych przez urząd.
 4. Złóż wniosek w odpowiednim terminie, najlepiej przed rozpoczęciem montażu oczyszczalni.

 

Potrzebna dokumentacja przy składaniu wniosku o dotacje

Poniższa tabela przedstawia listę dokumentów koniecznych do złożenia kompletnego wniosku o finansowanie oczyszczalni ścieków domowych. Każdy dokument jest istotny w procesie weryfikacji Twojego wniosku o dofinansowanie do przydomowej oczyszczalni ścieków.

 

DokumentWymagania
Oświadczenie o zameldowaniuPotwierdzenie stałego pobytu na terenie gminy
Zgody współwłaścicieli nieruchomościW przypadku, gdy na nieruchomości zarejestrowanych jest więcej właścicieli
Kopia zgłoszenia prac budowlanych na budowę przydomowej oczyszczalni ściekówZgłoszenie zamiaru budowy lub montażu oczyszczalni
Projekt oczyszczalni, który powinien uwzględnić najnowsze standardy budowy oczyszczalni ścieków.Zgodność z normą EN 12566-3

 

Pamiętaj, że przed złożeniem wniosku konieczne jest dokładne zapoznanie się z warunkami konkursu i naborem wniosków oraz lokalnymi przepisami, które mogą mieć wpływ na proces aplikacyjny budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Konsultacje z ekspertami lub urzędnikami mogą dodatkowo ułatwić poruszanie się po procedurach związanych z dofinansowaniem oczyszczalni ścieków.

Aspekty prawne i formalne dofinansowań

Realizacja ekologicznych inwestycji poprzez wdrażanie przydomowych oczyszczalni ścieków jest zbieżna z obecnymi trendami w zakresie ochrony środowiska. Niezwykle istotne jest jednak dostosowanie się do wysokich standardów prawnych, co otwiera drogę do korzystania z dofinansowań.

Biologiczna oczyszczalnia ścieków VH6 PREMIUM to idealny przykład urządzenia, który spełnia obowiązujące normy i z tego względu może być częścią systemów wspieranych przez fundusze proekologiczne. Korzyści z dofinansowań dla budowy przydomowej oczyszczalni ścieków są nie tylko formą wsparcia finansowego, ale także promują zdrowsze i bardziej zrównoważone podejście do gospodarowania odpadami.

 

Certyfikaty i atesty wymagane dla oczyszczalni ścieków

Aby zakwalifikować się do dofinansowania, przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą posiadać odpowiednie atesty oraz certyfikaty, potwierdzające ich wysoką jakość oraz skuteczność w oczyszczaniu ścieków. Certyfikaty są nadawane przez laboratoria notyfikowane przez Komisję Europejską, które dokładnie analizują każdy model oczyszczalni.

 

Analiza zgodności projektu oczyszczalni z normami EN 12566-3

Każdy projekt przydomowej oczyszczalni ścieków podlega dokładnej analizie pod kątem zgodności z normami. Istnieje zestaw kryteriów określających parametry, jakie muszą być spełnione, aby system oczyszczania był uznany za efektywny i bezpieczny dla środowiska. Biologiczna oczyszczalnia ścieków vVH6 PREMIUM ze swoją zaawansowaną technologią napowietrzania ścieków jest modelem, który uzyskał pozytywną ocenę według tych standardów.

 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków Racibórz

 

Co trzeba sprawdzić przed ubieganiem się o dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie 

Programy dofinansowanie dotacje przydomowe oczyszczalnie ścieków stanowią znaczące wsparcie dla osób prywatnych, które zdecydowały się na instalację ekologicznych rozwiązań sanitarnych w swoich domach, w tym budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. Stanowią one istotny element polityki ekologicznej, mającej na celu poprawę jakości środowiska naturalnego oraz zmniejszenie ilości zanieczyszczeń dostających się do gruntu i wód podziemnych. Warto podkreślić, że dotacje mogą pokrywać znaczącą część kosztów inwestycji, czasem sięgając nawet do 80% wydatków na instalację.

Zainteresowani właściciele domów jednorodzinnych muszą pamiętać, że choć wsparcie finansowe jest atrakcyjne, nie obejmuje ono wszystkich kosztów związanych z budową przydomowej oczyszczalni ścieków. Wykluczone są m.in. wydatki na dokumentację projektową, uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz inne prace towarzyszące. Ponadto, niezbędne jest szczegółowe rozliczenie użytych środków, wymagane przez urzędy – zainteresowani muszą więc dostarczyć faktury oraz potwierdzenie zgodnego z projektem wykonania prac instalacyjnych.

W procesie ubiegania się o dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków istotne jest również monitorowanie planów gminy w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej, by zdecydować, czy lepszą opcją będzie budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, czy podłączenie do centralnej kanalizacji.

 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków Ostrzeszów

 

Jeżeli gmina planuje budowę nowej sieci kanalizacyjnej, możliwość uzyskania dofinansowania do indywidualnych oczyszczalni może być wykluczona. Wszystkie te informacje należy szczegółowo zweryfikować przed podjęciem działań inwestycyjnych, aby maksymalnie wykorzystać szanse na uzyskanie dofinansowania.

 

Skąd pozyskać dofinansowanie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w 2024

 

WFOŚiGW uruchamia nabór wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił start programu dofinansowania, który jest otwarty dla właścicieli domów jednorodzinnych na terenie województwa śląskiego. Jest to część kontynuowanej inicjatywy mającej na celu wspieranie ekologicznych inwestycji w sektorze gospodarki ściekowej.

 

Jak uzyskać dofinansowanie na ekologiczną inwestycję?

Program oferuje wsparcie finansowe dla obszarów bez planowanej kanalizacji w najbliższych 5 latach. Beneficjenci mogą liczyć na dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowanych, nie przekraczając 8000 zł, na instalację oczyszczalni biologicznej.

 

Dofinansowanie od gminy – szansa na ekologiczne rozwiązania

Wiele gmin na terenie Polski, wykorzystując środki lokalne oraz unijne, proponuje beneficjentom dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Aby otrzymać dofinansowanie, konieczne jest śledzenie aktualności i terminów naboru wniosków publikowanych przez lokalne samorządy.

 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków Prudnik

 

Praktyczne aspekty ubiegania się o fundusze

Dla osób fizycznych zainteresowanych budową przydomowej oczyszczalni ścieków kluczowe jest przygotowanie się do procesu aplikacyjnego. Zrozumienie wymogów, takich jak konieczność likwidacji szamba czy udowodnienie braku planów rozbudowy sieci kanalizacyjnej, jest niezbędne do skutecznego ubiegania się o dofinansowanie.

 

Opcje finansowania ekologicznych rozwiązań

W obliczu rosnącej świadomości ekologicznej, programy dofinansowania stają się kluczowym elementem wspierającym osoby fizyczne w decyzji o zastąpieniu tradycyjnych szamb nowoczesnymi przydomowymi biologicznymi oczyszczalniami ścieków. Przegląd dostępnych opcji finansowania oraz szczegółowe informacje na temat procesu aplikacyjnego pomagają beneficjentom w pełni wykorzystać potencjał dostępnych środków.

 

Nabór wniosków w ramach funduszu ochrony środowiska

Zrozumienie procesu aplikacyjnego, w tym nabór wniosków w ramach funduszy ochrony środowiska i funduszy unijnych, jest kluczowe dla osób zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania do budowy przydomowej oczyszczalni. Zawarte tu informacje dotyczą kryteriów kwalifikacyjnych, terminów składania wniosków, a także wymaganej dokumentacji, co znacznie ułatwia beneficjentom przebrnięcie przez proces aplikacyjny.

 

Zakup przydomowej oczyszczalni ścieków – jak finansować?

Omówienie kosztów związanych z zakupem i instalacją przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków podkreśla znaczenie dofinansowania w obniżeniu barier finansowych. Sekcja ta koncentruje się na różnicowaniu kosztów kwalifikowanych od niekwalifikowanych i wyjaśnia, jak wysokość dofinansowania może pokryć znaczącą część poniesionych nakładów, czyniąc inwestycję bardziej dostępną dla szerszej grupy beneficjentów.

Eko House – Twój partner w uzyskaniu dofinansowania

Firma Eko House wyróżnia się na rynku oferując nie tylko wysokiej jakości przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków VH PREMIUM i VH LIGHT, ale również kompleksowe wsparcie w procesie uzyskiwania dofinansowania. Dzięki fachowemu doradztwu, pomoc w nawigacji po programach dofinansowania oraz profesjonalnej instalacji, Eko House staje się nieocenionym partnerem dla każdego, kto rozważa modernizację swojego systemu oczyszczania ścieków.

 
 • Wsparcie w pozyskiwaniu dotacji: Pomagamy naszym klientom w uzyskaniu dostępu do środków finansowych, które są dostępne na realizację ekologicznych rozwiązań w zakresie oczyszczania ścieków.

 • Przydomowe oczyszczalnie ścieków spełniające wymagania na otrzymanie dotacji: Oferujemy zaawansowane technologicznie systemy oczyszczania, które spełniają rygorystyczne normy środowiskowe, umożliwiając uzyskanie dotacji.

 • Fachowe doradztwo i pomoc w uzyskaniu pozwoleń na montaż: Nasz zespół specjalistów służy pomocą w wypełnieniu formalności administracyjnych, zapewniając wsparcie w uzyskaniu wszelkich niezbędnych pozwoleń na instalację przydomowej oczyszczalni.

 • Profesjonalny montaż i serwis na terenie całej Polski: Dzięki naszej ogólnopolskiej sieci serwisowej, zapewniamy wysokiej jakości montaż oraz niezawodny serwis oczyszczalni, niezależnie od lokalizacji.

 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków Eko House

 

Pytania i odpowiedzi

Dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni

 

1. Czy dofinansowanie do przydomowej oczyszczalni ścieków jest dostępne dla każdego?

Odpowiedź: Dofinansowanie jest dostępne głównie dla osób, których gospodarstwa domowe nie są podłączone do scentralizowanej sieci kanalizacyjnej. Beneficjentem może być każdy, kto spełnia określone kryteria, takie jak stałe zameldowanie i posiadanie nieruchomości w regionie objętym programem dofinansowań.

 

2. Jakie formy wsparcia są dostępne w ramach programu dofinansowania?

Odpowiedź: W ramach programu dostępne są pożyczki preferencyjne, dotacje bezzwrotne lub hybrydowe dotacjo-pożyczki. Wysokość i forma wsparcia zależą od lokalnych przepisów oraz dostępnych funduszy.

 

3. Jakie warunki muszę spełnić, aby uzyskać dofinansowanie na przydomową oczyszczalnię ścieków?

Odpowiedź: Aby uzyskać dofinansowanie, konieczne jest spełnienie warunków takich jak: brak możliwości podłączenia do miejskiej lub gminnej sieci kanalizacyjnej oraz zgoda na realizację inwestycji zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i środowiskowego.

 

4. Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o dofinansowanie?

Odpowiedź: Wymagane dokumenty to m.in. oświadczenie o zameldowaniu, zgody współwłaścicieli nieruchomości, kopia zgłoszenia prac budowlanych oraz projekt oczyszczalni zgodny z normą EN 12566-3.

 

5. Skąd mogę pozyskać dofinansowanie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków?

Odpowiedź: Dofinansowanie można pozyskać z lokalnych urzędów gminy, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także z funduszy unijnych. Należy śledzić aktualności i terminy naboru wniosków publikowanych przez te instytucje.

 

6. Jakie są korzyści z dofinansowania dla budowy przydomowej oczyszczalni ścieków?

Odpowiedź: Korzyści to m.in. znaczące obniżenie kosztów związanych z instalacją nowoczesnych systemów oczyszczania, wkład w ochronę środowiska, a także promowanie zdrowszego i bardziej zrównoważonego podejścia do gospodarowania odpadami.

 

7. Czy Eko House może pomóc mi w uzyskaniu dofinansowania?

Odpowiedź: Tak, firma Eko House oferuje kompleksowe wsparcie w procesie uzyskiwania dofinansowania, począwszy od fachowego doradztwa, poprzez pomoc w nawigacji po programach dofinansowania, aż po profesjonalną instalację.

 

8. Co wpływa na wysokość dofinansowania?

Odpowiedź: Wysokość dofinansowania może być zróżnicowana i zależy od wielu czynników, takich jak dostępne fundusze, lokalne przepisy, a także indywidualne warunki beneficjenta i specyfika planowanej inwestycji.

Porady eksperta więcej artykułów

Kliknij tutaj

Kompendium wiedzy przydomowe oczyszczalnie

Kliknij tutaj

KLIENCI O NAS

Przydomowa oczyszczalnia ścieków - sklep Eko House

Formularz kontaktowy

Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie i pomożemy w wyborze oczyszczalni