Deklaracja właściwości użytkowych do przydomowej oczyszczalni ścieków

Przydomowa oczyszczalnia ścieków Ostrowiec Świętokrzyski

Certyfikaty dla przydomowych oczyszczalni ścieków: co warto wiedzieć przed zakupem?

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jakie są wymagania dotyczące przydomowych oczyszczalni ścieków? Jak producent musi spełnić te wymagania i jakie badania muszą zostać przeprowadzone żeby biologiczna oczyszczalnia mogła być sprzedawana legalnie? Czy oczyszczalnie VH spełniają wszystkie normy europejskie? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w naszym artykule.

 

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami, producent przydomowej oczyszczalni ścieków musi spełnić szereg wymogów, aby móc oznakować ją symbolem EN 12566-3. W Polsce obowiązują przepisy wspólnotowe zgodnie z Dyrektywą 89/106/EWG oraz norma EN-12566-3. Stosowanie polskich norm jest dobrowolne, jednak przepisy prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych nakładają wymóg stosowania obowiązujących norm. Producent musi przeprowadzić badania w laboratorium notyfikowanym, uzyskać raport porównujący wyniki parametrów ścieków oczyszczonych z normą i spełnić wymagania dotyczące surowych kryteriów normy EN 12566-3. Na tej podstawie producent wystawia deklarację właściwości użytkowych i oznakowuje oczyszczalnię znakiem CE.

 

 • Deklaracja właściwości użytkowych jest niezbędnym dokumentem do wprowadzenia przydomowej oczyszczalni ścieków na rynek.
 • Producent musi spełnić wymogi dotyczące norm EN-12566-3 oraz przeprowadzić badania w laboratorium notyfikowanym.
 • Oczyszczalnie VH posiadają deklarację właściwości użytkowych potwierdzającą zgodność z normą europejską EN 12566-3.
 • Proces certyfikacji przydomowych oczyszczalni ścieków jest skomplikowany i wymaga przeprowadzenia szeregu badań.
 • Regularne serwisowanie i wywożenie osadu są ważne dla prawidłowego działania oczyszczalni.

Certyfikat EN 12566-3

Aby producent mógł wystawić deklarację właściwości użytkowych potwierdzającą zgodność z normą EN 12566-3, jest wymagane posiadanie certyfikatu. Certyfikat jest wydawany po pomyślnym przejściu badań oczyszczalni przeprowadzanych w laboratorium notyfikowanym. Producent zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich wymogów i regulacji wynikających z obowiązujących norm oraz przepisów.

 

Oczyszczalnie VH – potwierdzona zgodność z normą EN 12566-3

Oczyszczalnie VH to rozwiązanie spełniające normy europejskie dotyczące przydomowych oczyszczalni ścieków. Każda oczyszczalnia VH posiada deklarację właściwości użytkowych, która potwierdza zgodność z normą EN 12566-3 (Polska Norma: PN-EN 12566-3+A2:2013). To ważne dla klientów, którzy szukają oczyszczalni spełniających najnowsze wymogi i dających pewność, że są one skuteczne, wydajne i bezpieczne dla środowiska.

 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków VH6 PREMIUM

 

Przez 38 tygodni oczyszczalnie VH były poddawane szczegółowym badaniom, aby potwierdzić ich wysoki poziom redukcji zanieczyszczeń. Wyniki testów pokazały, że oczyszczalnia VH ma jeden z najwyższych parametrów oczyszczania na polskim rynku. To oznacza, że użytkownicy mogą być pewni, że ich ścieki są skutecznie oczyszczane z zanieczyszczeń, spełniając wymagania normy PN-EN 12566-3+A2:2013.

 

Proces certyfikacji przydomowych oczyszczalni ścieków

Proces certyfikacji przydomowych oczyszczalni ścieków jest skomplikowany i wymaga przeprowadzenia badań przez notyfikowane laboratorium. Badania obejmują szereg parametrów, takich jak skuteczność oczyszczania, zużycie energii, wodoszczelność, wytrzymałość konstrukcji, reakcje na ogień, trwałość itp. Po uzyskaniu zgodności z normą EN 12566-3, producent może wystawić deklarację właściwości użytkowej i oznakować oczyszczalnię znakiem “CE”.

 

Przebieg procesu certyfikacji obejmuje:

 • Badań laboratoryjnych
 • Weryfikacji parametrów

 

Po przeprowadzeniu testów i pozytywnym wyniku, producent może wystawić deklarację właściwości użytkowej oczyszczalni ścieków, w której udokumentowane zostaną wszystkie wymagane kryteria spełnione przez produkt i potwierdzone przez laboratorium notyfikowane.

 

Wniosek

Deklaracja właściwości użytkowych jest niezbędnym dokumentem do wprowadzenia przydomowej oczyszczalni ścieków na rynek. Dzięki certyfikacji i badaniom w laboratorium notyfikowanym producent może potwierdzić zgodność wyrobu z obowiązującą normą. Deklaracja ta zawiera podstawowe informacje o oczyszczalni i jest ważnym źródłem danych.

 

Przy wyborze oczyszczalni należy zwrócić uwagę na spełnienie wymagań dotyczących znakowania “CE” oraz badania skuteczności oczyszczania. 

 

Przydomowa oczyszczalnia Nakło nad Notecią
 

 

Przerabianie szamba na przydomową oczyszczalnię: kwestie prawne i techniczne

Wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania odpadami stałymi i ściekami jest kluczowym czynnikiem zrównoważonego rozwoju. W tym kontekście, koncepcja przekształcenia tradycyjnych szamb w przydomowe oczyszczalnie biologiczne prezentuje się jako atrakcyjna alternatywa. Jednakże, realizacja takiego przedsięwzięcia wymaga znaczących inwestycji finansowych, porównywalnych z kosztami instalacji nowej przydomowej oczyszczalni ścieków.

 

Techniczne i ekologiczne ograniczenia przekształcania szamba w biologiczną oczyszczalnię

Modernizacja istniejących szamb na systemy oczyszczania biologicznego napotyka na liczne przeszkody, od technicznych ograniczeń po rygorystyczne wymogi prawne i ekologiczne. Poniżej przedstawiono główne czynniki do rozważenia:

 • Szczelność i trwałość: Betonowe szamba mogą z czasem tracić na szczelności, co negatywnie odbija się na efektywności biologicznego procesu oczyszczania. Modernizacja takich systemów niesie ryzyko niewystarczającej szczelności, co może uniemożliwić prawidłowe działanie zmodernizowanego systemu.
 • Zgodność normatywna: Biologiczne oczyszczalnie ścieków muszą spełniać określone standardy, w tym wymagania normy EN 12566-3 (PN-EN 12566-3+A2:2013). Istniejące szamba często nie spełniają tych kryteriów, co stawia pod wątpliwość legalność i efektywność takich modernizacji.

 

Aspekty prawne – brak zgodności z normą EN 12566-3

Aby system oczyszczania był zgodny z dyrektywami UE, musi zostać poddany testom i otrzymać certyfikat zgodności. Szamba przekształcone na oczyszczalnie nie są przedmiotem takich badań, co może prowadzić do niezgodności z przepisami prawa.

 

Przydomowa oczyszczalnia Łosice

 

Znaczenie deklaracji właściwości użytkowych w procesie adaptacji szamba na oczyszczalnię przydomową

W praktyce zdarzają się nieprawidłowości w deklaracjach właściwości użytkowych, co może zostać wykryte podczas kontroli z urzędu na posesji, pokazując niezgodność z dokumentacją budowlaną. Taka sytuacja może skutkować traktowaniem systemu jako zwykłego szamba z obligatoryjnym usuwaniem nieczystości.

 • Normy i certyfikaty: Aby oczyszczalnia ścieków spełniała unijne wymogi, konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich testów oraz uzyskanie certyfikatu zgodności. Przeróbki tradycyjnych szamb nie są poddawane takim badaniom, co może skutkować brakiem zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi.

 • Nośność, wytrzymałość, szczelność: Oczyszczalnie ścieków muszą spełniać określone wymagania dotyczące nośności, wytrzymałości oraz szczelności, co w przypadku przeróbek jest trudne do zweryfikowania i zagwarantowania.

 

W kontekście wkładów do szamb, często pojawiają się nieprawidłowe deklaracje właściwości użytkowych. Przykładowo, zakup wkładu do szamba pod określoną nazwą, taką jak „X”, może skutkować otrzymaniem deklaracji właściwości odnoszącej się do innego urządzenia, oznaczonego jako „Y”. Taka niezgodność może zostać ujawniona podczas kontroli urzędowej, co wykaże, że zainstalowane urządzenie różni się od zgłoszonego w dokumentacji budowlanej. W takim przypadku, system będzie traktowany jak tradycyjne szambo, wymagające regularnego wywozu nieczystości.

 

Przydomowa oczyszczalnia Myślibórz

 

Z analiz, na przykład opinii Instytutu Techniki Budowlanej, wynika, że wkłady do szamb nie spełniają wymogów normy EN 12566-3, co oznacza brak zgodności z unijnymi wymaganiami dla biologicznych oczyszczalni ścieków. Norma ta jasno określa, iż zbiorniki bezodpływowe, zamontowane w gruncie, nie mogą być wykorzystywane jako baza dla przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Dodatkowo, w polskim prawie brak jest formalnej procedury umożliwiającej zgłoszenie przeróbki istniejącego szamba na oczyszczalnię ścieków. Obowiązujące procedury dotyczą wyłącznie budowy nowych oczyszczalni, co stanowi ważne wytyczne dla planujących modernizację systemów kanalizacyjnych, podkreślając potrzebę dokładnego zapoznania się z przepisami oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń.

 

Wnioski: Klient nie zawsze zdaje sobie sprawę z oszustwa

 

 • Nowa oczyszczalnia biologiczna: Inwestycja w nowoczesną, certyfikowaną oczyszczalnię biologiczną zazwyczaj jest bardziej korzystna, zarówno z perspektywy ekonomicznej, jak i ekologicznej. Nowe oczyszczalnie, wykonane z materiałów gwarantujących długotrwałą szczelność i efektywność, stanowią najlepsze rozwiązanie.
 • Konsultacja z ekspertami: Zaleca się konsultacje z fachowcami w dziedzinie oczyszczalni ścieków, którzy mogą zaproponować rozwiązanie najlepiej dopasowane do indywidualnych potrzeb i warunków.
 • Dokładność dokumentacji: Kluczowe jest, aby wszystkie dokumenty, w tym deklaracje właściwości użytkowych, precyzyjnie odpowiadały instalowanemu urządzeniu, aby uniknąć problemów podczas kontroli.
 • Rozważenie alternatyw: Przed adaptacją szamba warto rozważyć zakup i instalację nowej oczyszczalni biologicznej, zgodnie z urzędowymi procedurami.
 • Brak procedury zgłoszeniowej dla przeróbek: Brak formalnej procedury dla przeróbek szamba na oczyszczalnię podkreśla ryzyko i ograniczenia takiego przedsięwzięcia.
 • Koszty długoterminowe: Należy uwzględnić nie tylko koszty instalacji, ale także potencjalne wydatki związane z niewłaściwym rozpoznaniem instalacji przez urzędnika i wynikające z tego konsekwencje finansowe.

 

Choć przeróbka szamba na oczyszczalnię może wydawać się opcją oszczędnościową, wiąże się z nią szereg groźnych sytuacji: technicznych, prawnych i ekologicznych. Brak zgodności z normami, potencjalna nieszczelność oraz ograniczona efektywność oczyszczania to tylko niektóre z wyzwań, które mogą pojawić się przy takim rozwiązaniu. Zaleca się rozważenie inwestycji w nową, certyfikowaną oczyszczalnię biologiczną, co długoterminowo może okazać się korzystniejszym i bezpieczniejszym wyborem.

 

Jak wygląda deklaracja właściwości użytkowych EN 12566-3

Deklaracja właściwości użytkowych to jeden z najważniejszych dokumentów związanych z wprowadzeniem wyrobów budowlanych do obrotu. Deklaracja właściwości użytkowych wydawana jest dla produktów, które przeszły badania na zgodność z normą. W przypadku przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków obecnie obowiązuje norma PN EN 12566-3+A2:2013.

 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków Nidzica

 

Biologiczne oczyszczalnie VH posiadają deklarację właściwości użytkowych, co jest potwierdzeniem zgodności z normą europejską PN-EN 12566-3+A2:2013. Oczyszczalnie VH przez 38 tygodni poddawane były rygorystycznym badaniom, w celu oceny skuteczności oczyszczania i spełnienia wymogów norm europejskich. Wyniki testów potwierdziły wysoki poziom redukcji zanieczyszczeń: BZT5 97%, ChZT 92%, zawiesina 95%. Badania przeprowadzane były przy różnych obciążeniach i warunkach. Wyniki testów na zgodność z normą pokazały, że oczyszczalnia VH ma jeden z najwyższych parametrów oczyszczania na polskim rynku. 

Deklaracja właściwości użytkowych jest nie tylko potwierdzeniem zgodności wyrobu z obowiązującą normą, ale również zawiera podstawowe informacje o oczyszczalni. Dlatego jest cennym źródłem danych, o które proszą urzędnicy podczas procedury zgłaszania budowy biologicznej oczyszczalni ścieków. Każda z deklaracji powinna zawierać kilka obowiązkowych pozycji, które przedstawiamy na przykładzie oczyszczalni VH6. 

 

Deklaracja właściwości użytkowych – pytania i odpowiedzi

 

Jaka deklaracja jest niezbędna przy wprowadzaniu przydomowej oczyszczalni ścieków na rynek?

Deklaracja właściwości użytkowych jest niezbędnym dokumentem do wprowadzenia przydomowej oczyszczalni ścieków na rynek. Obejmuje ona zgodność właściwości użytkowych oferowanych przez nas przydomowych oczyszczalni z normą europejską EN 12566-3, co potwierdza producent oczyszczalni po przeprowadzeniu odpowiednich badań w notyfikowanym laboratorium.

 

W jaki sposób klient może zweryfikować legalność oferowanej oczyszczalni?

Klient może zweryfikować ekologiczność oferowanej oczyszczalni poprzez zapoznanie się z deklaracją właściwości użytkowych, która potwierdza zgodność modelu oczyszczalni z wymaganiami normy EN 12566-3. Ta deklaracja jest cennym źródłem danych o skuteczności oczyszczalni, jej wpływie na gospodarkę wodną oraz zgodności z wymaganiami ekologicznymi.

Czy dobowy pobór energii jest istotny przy wyborze oczyszczalni ścieków?

Tak, dobowy pobór energii jest istotny przy wyborze oczyszczalni ścieków, ponieważ wpływa na koszty eksploatacji i efektywność energetyczną systemu. Wybierając oczyszczalnie, warto zwrócić uwagę na informacje o zużyciu energii zawarte w deklaracji właściwości użytkowych, co pozwoli na ocenę ekonomiczności i ekologiczności rozwiązania.

 

Jakie znaczenie ma wytrzymałość konstrukcji przydomowej oczyszczalni ścieków?

Wytrzymałość konstrukcji przydomowej oczyszczalni ścieków ma kluczowe znaczenie dla jej długoterminowej funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowania. Oczyszczalnie VH są projektowane zgodnie z rygorystycznymi wymaganiami normy EN 12566-3, co zapewnia ich wysoką wytrzymałość i trwałość, nawet w trudnych warunkach eksploatacyjnych.

 

Co powinienem zrobić, jeśli mam pytania dotyczące specyfikacji technicznej lub instalacji oczyszczalni?

Jeśli masz pytania dotyczące specyfikacji technicznej lub instalacji oczyszczalni, zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej. Nasz zespół ekspertów jest gotowy, aby udzielić rzetelnych informacji, pomóc w wyborze odpowiedniego modelu oczyszczalni oraz doradzić w kwestiach związanych z montażem i eksploatacją systemu.

Porady eksperta więcej artykułów

Kliknij tutaj

Kompendium wiedzy przydomowe oczyszczalnie

Kliknij tutaj

KLIENCI O NAS

Przydomowa oczyszczalnia ścieków - sklep Eko House

Formularz kontaktowy

Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie i pomożemy w wyborze oczyszczalni