Twój koszyk 0,00 
0
0
Subtotal: 0,00 
Brak produktów w koszyku.
Twój koszyk 0,00 
0
0
Subtotal: 0,00 
Brak produktów w koszyku.

Przygotowanie inwestycji krok po kroku

Krok 1
Należy sprawdzić, czy gmina ma plan zagospodarowania przestrzennego, jeśli tak, to czy nie zabrania on budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na działce. W świetle ustawy „O zagospodarowaniu przestrzennym” gmina może podjąć decyzje zakazujące lub ograniczające budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Może się tak zdarzyć w przypadku gmin o terenach cennych przyrodniczo lub w przypadku planów budowy gminnej kanalizacji. Zdarzają się również przypadki lobbowania firm opróżniających szamba, którym przydomowe oczyszczalnie odbierają zyski.

Informacji na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego udziela Wydział Architektury Starostwa Powiatowego. Jeśli gmina posiada plan zagospodarowania przestrzennego dopuszczający budowę oczyszczalni, możemy przejść do kroku 2. Jeśli gmina nie ma planu, wówczas trzeba wystąpić o warunki zabudowy, wydaje je wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Niestety czasami trzeba czekać na nie nawet dwa miesiące.

Krok 2
Należy sprawdzić ilość produkowanych ścieków. W świetle prawa wodnego zwykłe użytkowanie wody to produkcja ścieków. Do 5m3/dobę nie wymaga ono występowania o pozwolenie wodnoprawne. Przeciętnie 4-osobowa rodzina produkuje ścieki w ilości 540 litrów na dobę.

Krok 3
Wybierz miejsce instalacji  i rodzaj oczyszczalni. Przy zachowaniu odległości wymaganych ustawą „Prawo budowlane” sprawdź, czy oczyszczalnia zmieści się na twojej działce.

Elementy zabudowy (zagospodarowania terenu) Odległość od biologicznej oczyszczalni Odległość od systemu rozsączającego
Granica posesji lub droga 2 metry 2 metry
Dom Brak norm Brak norm
Studnia (ujęcie wody) 15 metrów 30 metrów
Rurociągi (gaz, woda) 1,5 metra 1,5 metra
Przewody elektryczne 0,8 metra 0,8 metra
Drzewa i krzewy Brak norm 3 metry

Urzędy mają prawo nakazać zrobienie badań geotechnicznych w celu poznania warunków gruntowo-wodnych w miejscu inwestycji. Jeśli poziom wody gruntowej jest wysoki lub grunt jest słabo przepuszczalny, nie można zastosować na działce osadnika z drenażem. Wówczas trzeba wybrać biologiczną oczyszczalnię ścieków (np. VH6 PREMIUM), zapewnia ona redukcję zanieczyszczeń w stopniu 97 %. Tak oczyszczony ściek można powtórnie wykorzystać do celów gospodarczych.

Potrzebne jest jeszcze pozwolenie wodno-prawne, wydawane przez Wody Polskie, gdy oczyszczoną wodę zamierzamy odprowadzać do gruntu lub wód powierzchniowych poza terenem działki (np. do rowu melioracyjnego).

Krok 4

Zgłoś budowę oczyszczalni.
Jeśli planujesz oczyszczalnie o wydajności do 7,5 m3/dobę (np. modele VH6 PREMIUM) nie jest wymagane pozwolenie na budowę. Wymagane jest zgłoszenie budowlane (odpowiedni druk do pobrania w wydziale architektury i budownictwa Starostwa Powiatowego).

W zależności od regionu kraju wymogi prawne dotyczące uzyskania zgody na budowę oczyszczalni ścieków są nieco zróżnicowane. Poniżej podajemy jak powinno wyglądać zgłoszenie budowy oczyszczalni w Starostwie: 

 • Na mapkę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 lub 1:1000 nanieść schemat oczyszczalni wraz z opisami elementów.
  Wskazówka: Mapkę można pobrać w Starostwie Powiatowym (wydział geodezji), a wrysowanie schematu oczyszczalni zlecić firmie EKOHOUSE. Wystarczy przesłać nam mapkę, nieodpłatnie wrysujemy schemat instalacji i odeślemy mapkę wraz z opisem technicznym i zasadą działania oczyszczalni.
 • Dołączyć dokumentację techniczno-ruchową oczyszczalni EKOHOUSE.
 • Wypełnić formularz zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków oraz oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
 • Złożyć zebrane dokumenty w Wydziale Budownictwa w Starostwie Powiatowym.


Jeżeli w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia starostwo nie wniesie sprzeciwu uznajemy, że wniosek rozpatrzono pozytywnie. Można przystąpić do prac budowlanych.

Gdy oczyszczalnia ma działać przy budynku usługowym lub produkcyjnym wymaga się:

 • Uzyskania w Wodach Polskich pozwolenia wodno-prawnego i złożenia go wraz z wnioskiem zgłoszenia budowy.

Jeżeli starostwo powiatowe zażąda projektu na budowę oczyszczalni, należy:

 • Wykonać badania geotechniczne gruntu,
 • Zlecić uprawnionemu architektowi wykonanie projektu oczyszczalni i uzgodnić go we wszystkich właściwych urzędach.

Ponadto w razie większego zużycia wody:

 • Powyżej 5m³ na dobę należy wystąpić o sporządzenie operatu wodnoprawnego zgodnie z ustawą Prawo wodne i wydanie odpowiedniego pozwolenia.
 • Powyżej 7,5m³ na dobę trzeba wystąpić o wydanie pozwolenia na budowę.