Regulamin

ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ EKOHOUSE-OCZYSZCZALNIE.PL

O NAS
Właścicielem niniejszej strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym www.EKOHOUSE-OCZYSZCZALNIE.pl (dalej jako: „Strona”) jest Robert Nuszkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą EKO HOUSE ROBERT NUSZKIEWICZ wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Nekielska 119, 62-330 Nekielka, NIP 6661945456, REGON 301617650, adres poczty elektronicznej: biuro@eko-house.info, numer telefonu: 603 310 919, 609 406 147, 609 482 429, 665 115 926 (dalej jako: „EKOHOUSE-OCZYSZCZALNIE”, „Właściciel” lub „Administrator”)
ZASTRZEŻENIE PRAWNE
Niniejsza Strona ma charakter informacyjny i nie jest za jej pośrednictwem możliwe zawarcie umowy sprzedaży (oznacza to m.in., że reklamy, cenniki i inne informacje o produktach zamieszczone na Stronie nie powinny być traktowane jako oferta). Zawarcie umowy może nastąpić poza niniejszą Stroną Internetową, po skontaktowaniu się przez odwiedzającego Stronę z Właścicielem.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych na Stronie Internetowej jest Właściciel. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na Stronie Internetowej. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Stronie Internetowej, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Stronie Internetowej plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Strony Internetowej jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Strony Internetowej jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (obowiązki ustawowe Właściciela).
KORZYSTANIE ZE STRONY

Strona jest dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu. W ramach Strony Właściciel udostępnia informacje o prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz o prezentowanych przez siebie produktach.

Prawidłowe korzystanie ze Strony wymaga spełnienia poniższych wymagań:

· Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

· przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari lub Microsoft Edge.

· zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768.

· Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 

Korzystanie ze Strony jest bezpłatne. Korzystanie ze Strony winno odbywać się w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw Administratora, innych osób korzystających ze Strony oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Strony. Zakazanie jest również dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

Możesz w każdej chwili zrezygnować z korzystania ze Strony poprzez zamknięcie strony internetowej lub przeglądarki internetowej.

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt z Właścicielem Strony:

· za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@eko-house.info lub

· za pośrednictwem formularza kontaktowego.


W opisie zgłoszenia prosimy podać (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia; oraz (2) dane kontaktowe zgłaszającego. Ustosunkujemy się do Państwa zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych.

USŁUGI ELEKTRONICZNE

Na Stronie dostępne są następujące usługi elektroniczne: formularz kontaktowy i blog.

Korzystanie z formularza kontaktowego następuje po podaniu w zakładce „Kontakt” widocznej na Stronie adresu poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana odpowiedź, adresu email, miejscowości, numeru telefonu oraz tematu i treści wiadomości i kliknięciu pola „Wyślij wiadomość”.

Usługa elektroniczna formularz kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania formułowania wiadomości za jego pośrednictwem.

Rozpoczęcie korzystania z Bloga możliwe jest po wejściu na Stronę Internetową – blog jest dostępny dla wszystkich odwiedzających Stronę Internetową bez potrzeby podawania jakichkolwiek danych czy dokonywania innych czynności.

Korzystanie z bloga jest nieodpłatne i następuje po przejściu do odpowiednich zakładek Strony Internetowej. Blog prowadzony jest przez Administratora.

Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania korzystania z bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej.

PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Strony jako całości oraz treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Właściciela lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści jest dozwolone bez ograniczeń w zakresie własnego użytku osobistego. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści w innym zakresie wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Administratora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich.

KONTAKT Z NAMI

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt z Właścicielem Strony:

· za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@eko-house.info lub

· za pośrednictwem formularza kontaktowego.