Regulamin akcji EKO KONTAKT

Wstęp
Regulamin określa zasady przekazywania i wykorzystywania danych kontaktowych klientów Eko House (dalej „Klient”) przez Autoryzowanych Instalatorów współpracujących z Eko House (dalej „Instalatorzy”).

§1. Postanowienia Ogólne
Celem regulaminu jest zapewnienie skutecznej i profesjonalnej współpracy pomiędzy Eko House, Autoryzowanymi Instalatorami oraz Klientami.
Instalatorzy zobowiązują się do przestrzegania niniejszego regulaminu w ramach prowadzonej współpracy z Eko House.

§2. Przekazywanie Danych Kontaktowych
Eko House przekazuje Autoryzowanym Instalatorom dane kontaktowe Klientów wyłącznie w celu realizacji usług związanych z instalacją przydomowych oczyszczalni ścieków VH.
Dane kontaktowe Klientów są przekazywane drogą SMS lub e-mail.

§3. Obowiązki Instalatora
Instalator zobowiązany jest do skontaktowania się z Klientem w ciągu 48 godzin od otrzymania danych kontaktowych.
Po każdym kontakcie z Klientem (telefonicznym lub osobistym), Instalator jest zobowiązany do przesłania raportu z rozmowy do Eko House w ciągu 24 godzin od kontaktu z klientem. Raport może być przekazany drogą e-mail, SMS lub telefonicznie.
Instalator jest zobowiązany do informowania Eko House o terminach planowanych wizyt u Klienta oraz przesyłania raportów po tych wizytach w ciągu 24 godzin od wizyty.
Pracownicy Eko House będą wyrywkowo weryfikowali informacje przekazywane przez Instalatora.
Instalatorzy, przy składaniu zamówienia w Eko House, mają obowiązek poinformować, czy klient, dla którego robią zamówienie, jest kontaktem przekazanym od Eko House.

§4. Ochrona Danych Osobowych
Instalatorzy zobowiązują się do ochrony danych osobowych Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym RODO.
Dane Klientów mogą być wykorzystywane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zadania polegającego na sprzedaży i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków VH.

§5. Konsekwencje Naruszeń
Nieprzestrzeganie terminów kontaktu z Klientem lub niewłaściwe raportowanie będzie traktowane jako naruszenie zasad uczciwej współpracy.
W przypadku trzech naruszeń, Instalator traci możliwość otrzymywania kolejnych danych kontaktowych od Eko House.
Oferowanie przez Instalatora Klientom produktów konkurencyjnych skutkuje natychmiastowym zaprzestaniem przekazywania danych kontaktowych.

§6. Postanowienia Końcowe
Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.01.2024.
Instalator, który nie jest zainteresowany uczestnictwem w akcji EKO KONTAKT, zgłasza tę informację do Eko House drogą e-mail, SMS lub telefonicznie. Po zgłoszeniu, dane kontaktowe Klientów nie będą przekazywane.
Eko House zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym zobowiązuje się informować Instalatorów z odpowiednim wyprzedzeniem.

§7. Zakończenie Współpracy
W przypadku montażu oczyszczalni VH niezgodnego ze sztuką budowlaną i braku chęci jego naprawy przez Instalatora, współpraca z Instalatorem zostaje zakończona.

KLIENCI O NAS

EKO HOUSE W SOCIAL MEDIACH

Porady eksperta więcej artykułów

Kliknij tutaj

Kompendium wiedzy przydomowe oczyszczalnie

Kliknij tutaj

KLIENCI O NAS

Przydomowa oczyszczalnia ścieków - sklep Eko House

Formularz kontaktowy

Zostaw swój numer, oddzwonimy do Ciebie i pomożemy w wyborze oczyszczalni